Câu hỏi Trắc nghiệm

Xenlulozơ phản ứng với lượng dư chất nào sau đây tạo thành xenlulozơ trinitrat? |

Câu hỏi:

Xenlulozơ phản ứng với lượng dư chất nào sau đây tạo thành xenlulozơ trinitrat?

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án C

Xenlulozơ phản ứng với lượng dư HNO3đặc/H2SO4đặc tạo thành xenlulozơ trinitrat

[C6H7O2(OH)3]n+ 3nHNO3[C6H7O2(ONO2)3]n+ 3nH2O

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!