Câu hỏi Trắc nghiệm

TRUE OR FALSE When I was old, we never used the word recycling |

Câu hỏi:

Câu 1: TRUE OR FALSE

ĐÚNG            SAI

1. When I was old, we never used the word recycling.

Bạn đang xem: TRUE OR FALSE When I was old, we never used the word recycling |

2. We now know we have a problem.

3. Lots of the stuff we throw away is very useless.

4. Recycling is good for the environment because we use more natural resources.

5. Recycling makes me feel as though I’m helping the Earth.

 

Xem lời giải

Trả lời:

1. When I was old, we never used the word recycling. (Khi tôi già, chúng tôi không bao giờ dùng từ tái chế.)

Thông tin: When I was young, we never used the word recycling.

Tạm dịch: Khi tôi còn trẻ, chúng tôi không bao giờ sử dụng từ tái chế.

=> FALSE

2. We now know we have a trouble. (Bây giờ chúng tôi biết chúng tôi có một vấn đề.)

Thông tin: We now know we have a problem.

trouble = problem

=> TRUE

3. Lots of the stuff we throw away is very useless. (Rất nhiều thứ chúng ta vứt đi rất vô dụng.)

Thông tin: Lots of the stuff we throw away is very useful.

Tạm dịch: Rất nhiều thứ chúng ta vứt bỏ rất hữu ích.

=> FALSE

4. Recycling is good for the environment because we use more natural resources. (Tái chế tốt cho môi trường vì chúng ta sử dụng nhiều tài nguyên thiên nhiên hơn)

Thông tin: This is good for the environment because we use fewer natural resources.

Tạm dịch: Điều này tốt cho môi trường vì chúng ta sử dụng ít tài nguyên thiên nhiên hơn.

5. Recycling makes me feel as though I’m helping the Earth. (Tái chế khiến tôi cảm thấy như thể tôi đang giúp đỡ Trái đất.)

Thông tin: It makes me feel as though I’m helping the Earth.

Tạm dịch: Điều đó khiến tôi cảm thấy như thể tôi đang giúp đỡ Trái đất.

=> TRUE

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!