Câu hỏi Trắc nghiệm

Tìm từ đồng nghĩa với từ được gạch chânThe food was delicious. |

Câu hỏi:

Tìm từ đồng nghĩa với từ được gạch chân

The food was delicious.

Bạn đang xem: Tìm từ đồng nghĩa với từ được gạch chânThe food was delicious. |

Xem lời giải

Trả lời:

normal (adj) tầm thường, bình thường

good (adj) tốt

terrible (adj) kinh khủng

dirty (adj) bẩn, mất vệ sinh

=>delicious = good

Đáp án cần chọn là: B

>Câu 17:Điền các chữ cái còn thiếu để được từ hoàn chỉnh>

It is the most important city or town of a country. What is it?

=>ca

It is the most important city or town of a country. (Đây là thành phố hoặc thị trấn quan trọng nhất của một quốc gia.)

=>capital (n) thủ đô

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!