Câu hỏi Trắc nghiệm

Sắp xếp lực bazơ của các amin nào dưới đây đúng? |

Câu hỏi:

Sắp xếp lực bazơ của các amin nào dưới đây đúng?

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án D

D đúng, gốc no –CH3làm tăng tính bazơ của amin, gốc thơm –C6H5làm giảm tính bazơ của amin.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!