Câu hỏi Trắc nghiệm

Read the passage carefully and choose the correct answer. Today, there is a TV set in nearly every home. People watch television every day, and some people watch it from morning until night. |

Câu hỏi:

Read the passage carefully and choose the correct answer.

 Today, there is a TV set in nearly every home. People watch television every day, and some people watch it from morning until night. Americans watch television about 35 hours a week. But is television good or bad for you? People have different answers. Some say that there is a lot of violence on TV today, the programs are terrible and people don’t get any exercise because they only sit and watch TV. Others think that TV programs bring news from around the world, help you learn many useful things, especially children. Thanks to television, people learn about life in other countries, and it helps people relax after a long day of hard work.

Bạn đang xem: Read the passage carefully and choose the correct answer. Today, there is a TV set in nearly every home. People watch television every day, and some people watch it from morning until night. |

How often do people watch TV?

Xem lời giải

Trả lời:

Tạm dịch câu hỏi và các đáp án:

Mọi người thường xem TV như thế nào?

A.every day: mỗi ngày

B.weekday: ngày trong tuần

C.Sunday: Chủ nhật

D.Saturday: Thứ bảy

Thông tin: People watch television every day

Tạm dịch: Mọi người xem tivi mỗi ngày.

Đáp án cần chọn là: A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!