Câu hỏi Trắc nghiệm

Read the passage carefully and choose the correct answer.Every country has its own tradition when New Year comes. In Japan, at midnight on December 31, all temples in the country ring their b |

Câu hỏi:

Read the passage carefully and choose the correct answer.

Every country has its own tradition when New Year comes. In Japan, at midnight on December 31, all temples in the country ring their bell 108 times. They believe that the ringing bells can remove their bad actions from the previous year.

Bạn đang xem: Read the passage carefully and choose the correct answer.Every country has its own tradition when New Year comes. In Japan, at midnight on December 31, all temples in the country ring their b |

In Thai Lan, the New Year is in April. It’s the hottest time of the year. People often throw water over the people. They believe that this activity will bring a lot of rain and wash away the bad things.

In Viet Nam, people clean and decorate their houses before Tet. They would like their houses to look more beautiful. The first footer is very important. They believe that the first footer on the first New Year Day decides the family’s luck for the whole year.

Một số từ vựng:

– tradition (n): truyền thống

– ring the bell: rung chuông

– wash away: rửa sạch, cuốn trôi

– luck (n): điều may mắn

The first people who comes to someones house on the first day are called _______.

Xem lời giải

Trả lời:

Tạm dịch câu hỏi: Người đầu tiên bước vào nhà người khác trong ngày đầu tiên được gọi là người xông nhà (the first footer)

Thông tin: They believe that the first footer on the first New Year Day decides the family’s luck for the whole year.

Tạm dịch: Họ tin rằng người xông nhà rất quan trọng trong ngày đầu tiên của năm mới vì người xông nhà sẽ quyết định vận may trong cả năm.)

Xem Bài Dịch 

Mỗi quốc gia có truyền thống riêng của mình để đón năm mới. Tại Nhật Bản, vào nửa đêm ngày 31 tháng 12, tất cả các ngôi đền trong cả nước đều rung chuông 108 lần. Họ tin rằng tiếng chuông có thể loại bỏ những hành động xấu của họ từ năm trước.Ở Thái Lan, năm mới đến vào tháng tư. Đó là thời điểm nóng nhất trong năm. Người ta thường ném nước lên người. Họ tin rằng hoạt động này sẽ mang lại nhiều mưa và cuốn trôi những điều xấu.Ở Việt Nam, người ta dọn dẹp và trang trí nhà cửa trước Tết. Họ muốn ngôi nhà của họ trông đẹp hơn. Bước chân đầu tiên là rất quan trọng. Họ tin rằng bước chân đầu tiên vào ngày đầu năm mới quyết định vận may của gia đình trong cả năm.

Đáp án cần chọn là: C

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!