Câu hỏi Trắc nghiệm

Read the passage carefully and choose the correct answer.Every country has its own tradition when New Year comes. In Japan, at midnight on December 31, all temples in the country ring their b |

Câu hỏi:

Read the passage carefully and choose the correct answer.

Every country has its own tradition when New Year comes. In Japan, at midnight on December 31, all temples in the country ring their bell 108 times. They believe that the ringing bells can remove their bad actions from the previous year.

Bạn đang xem: Read the passage carefully and choose the correct answer.Every country has its own tradition when New Year comes. In Japan, at midnight on December 31, all temples in the country ring their b |

In Thai Lan, the New Year is in April. It’s the hottest time of the year. People often throw water over the people. They believe that this activity will bring a lot of rain and wash away the bad things.

In Viet Nam, people clean and decorate their houses before Tet. They would like their houses to look more beautiful. The first footer is very important. They believe that the first footer on the first New Year Day decides the family’s luck for the whole year.

Một số từ vựng:

– tradition (n): truyền thống

– ring the bell: rung chuông

– wash away: rửa sạch, cuốn trôi

– luck (n): điều may mắn

People in Japan believe that 108 times of ringing bell can remove their _______ from the previous year.

Xem lời giải

Trả lời:

Tạm dịch các đáp án:

Người Nhật tin rằng 108 lần chuông rung có thể xua đuổi được …. từ những năm trước

A.hành động tốt

B.hành động thô lỗ

C.hành động xấu

 Thông tin:

They believe that the ringing bells can remove their bad actions from the previous year.

Tạm dịch: Họ tin rằng tiếng chuông có thể loại bỏ những hành động xấu của họ từ năm trước.

Đáp án cần chọn là: C

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!