Câu hỏi Trắc nghiệm

Read the passage carefully and choose the correct answer.Every country has its own tradition when New Year comes. In Japan, at midnight on December 31, all temples in the country ring their b |

Câu hỏi:

Read the passage carefully and choose the correct answer.

Every country has its own tradition when New Year comes. In Japan, at midnight on December 31, all temples in the country ring their bell 108 times. They believe that the ringing bells can remove their bad actions from the previous year.

Bạn đang xem: Read the passage carefully and choose the correct answer.Every country has its own tradition when New Year comes. In Japan, at midnight on December 31, all temples in the country ring their b |

In Thai Lan, the New Year is in April. It’s the hottest time of the year. People often throw water over the people. They believe that this activity will bring a lot of rain and wash away the bad things.

In Viet Nam, people clean and decorate their houses before Tet. They would like their houses to look more beautiful. The first footer is very important. They believe that the first footer on the first New Year Day decides the family’s luck for the whole year.

Một số từ vựng:

– tradition (n): truyền thống

– ring the bell: rung chuông

– wash away: rửa sạch, cuốn trôi

– luck (n): điều may mắn

April is _______ time of the year in Thai Lan.  

Xem lời giải

Trả lời:

Tạm dịch các đáp án: 

Tháng tư là khoảng thời gian ____ trong năm ở Thái Lan.

A. nóng

B. nóng nhất

C. sai (thiếu ‘the’)

Thông tin:

In Thai Lan, the New Year is in April. It’s the hottest time of the year.

(Ở Thái Lan, năm mới đến vào tháng tư. Đó là thời điểm nóng nhất trong năm.)

Đáp án cần chọn là: B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!