Câu hỏi Trắc nghiệm

Read the following passage and choose the best answer for each blank.Nowadays, television has become (1) _______ popular media of human. There are so many (2) _______ for children such as car |

Câu hỏi:

Read the following passage and choose the best answer for each blank.

Nowadays, television has become (1) _______ popular media of human. There are so many (2) _______ for children such as cartoon series, (3) ______ and music. By sitting at home, watching TV, you can get a whole look all over the (4) ________ . Through TV, children can see many interesting people and places. They can also see many events and (5) _____ in the world without travelling anywhere.

Bạn đang xem: Read the following passage and choose the best answer for each blank.Nowadays, television has become (1) _______ popular media of human. There are so many (2) _______ for children such as car |

Nowadays, television has become (1) _____ popular media of human.

Xem lời giải

Trả lời:

Cấu trúc:

– So sánh hơn: S+ be + more + tính từ dài + than + N/O.

– So sánh nhất: S + be + the most + tính từ dài

=> Nowadays, television has become the most popular media of human.

Tạm dịch: Ngày nay, truyền hình đã trở thành phương tiện truyền thông phổ biến nhất của con người.

Đáp án cần chọn là: D

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!