Câu hỏi Trắc nghiệm

Fill in each numbered blank with one suitable word or phrase.There is a link between computer games and crime.One London newspaper reported that a (1) ______ became so obsessed with various |

Câu hỏi:

Fill in each numbered blank with one suitable word or phrase.

There is a link between computer games and crime.

Bạn đang xem: Fill in each numbered blank with one suitable word or phrase.There is a link between computer games and crime.One London newspaper reported that a (1) ______ became so obsessed with various |

One London newspaper reported that a (1) ______ became so obsessed  with various computer games that he (2)_____ from his Parents and his schoolmates in order to buy more. This is not the only such case. The head of a Primary school recently claimed that (3)_______ the children at this school steal each other’s lunch money for the same reason.

Playing computer games can actually hurt you. 

 Dr. Leonora Keller, a health expert, said that many children play these games Which such enthusiasm that they suffer (4) _______ “Space Warrior’s Wrist”. The muscles of the lower arm become inflamed as a result of repeated (5)______ of the wrist and constant pressure on the computer control stick. This is also causes (6)______ aches and pains their elbows and shoulders as well as strange sores on (7)_______ hands.

Weight problems are another result.

Dr. Keller also found that children who spend a lot of time (8) ____  electronic games have a tendency to be fatter (9)  _______ those who do not. She said that “for some reasons these children tend to eat more sugar and fat” and that “many of them get too (10) _______ exercise to burn up these things.”

One London newspaper reported that a 12-year-old  became so obsessed  with various computer games that he (2)_____ from his Parents and his schoolmates in order to buy more.  

Xem lời giải

Trả lời:

Câu trên diễn tả hành động đã xảy ra trong quá khứ nên ta dùng thì quá khứ đơn

steal (v): ăn trộm là động từ theo quy tắc=>xem lại bảng quy tắc

=>One London newspaper reported that a 12-year-old boy became so obsessed with various computer games that he stole from his Parents and his schoolmates in order to buy more.

Tạm dịch: Một tờ báo ở London đưa tin rằng một đứa trẻ 12 tuổi bị ám ảnh bởi các trò chơi máy tính khác nhau đến nỗi anh ta đã ăn cắp từ cha mẹ và bạn học của mình để mua thêm.

Đáp án cần chọn là: C

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!