Câu hỏi Trắc nghiệm

Fill in each numbered blank with one suitable word or phrase.Tet is a national and (1) ______ festival in Viet Nam. It is occasion for every Vietnamese to be reunited to think (2) _____ their |

Câu hỏi:

Fill in each numbered blank with one suitable word or phrase.

Tet is a national and (1) ______ festival in Viet Nam. It is occasion for every Vietnamese to be reunited to think (2) _____ their past activities and hope for good luck in the year to come. Before Tet all houses are white washed and (3)____ with yellow apricot flowers and colorful lanterns. Everybody is looking forward to a more favorable life. On the New Year’s Eve, children are smartly dressed. They are hoping to (4) _____ money put in small red envelopes as they are wishing longevity (5) ______ their grandparents and parents.

Bạn đang xem: Fill in each numbered blank with one suitable word or phrase.Tet is a national and (1) ______ festival in Viet Nam. It is occasion for every Vietnamese to be reunited to think (2) _____ their |

Before Tet all houses are white washed and (3)____ with yellow apricot flowers and colorful lanterns.

Xem lời giải

Trả lời:

Tạm dịch các đáp án: 

Decorate: trang trí (V)

Decorated: đã được trang trí (V_PII)

Liên từ “and” (và) nối giữa 2 từ có cùng loại từ và cấu trúc, ta thấy đây là cấu trúc câu bị động: be+V_PII

=>chỗ cần điền là động từ dạng quá khứ phân từ (decorated)

=> Before Tet all houses are white washed and decorated with yellow apricot flowers and colorful lanterns.

Tạm dịch: Trước Tết tất cả các ngôi nhà đều được quét vôi trắng và được trang trí bằng hoa mai vàng và đèn lồng nhiều màu sắc.

Đáp án cần chọn là: D

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!