Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answerThe air in Hanoi is very _______. |

Câu hỏi:

Choose the best answer

The air in Hanoi is very _______.

Bạn đang xem: Choose the best answerThe air in Hanoi is very _______. |

Xem lời giải

Trả lời:

pollution (n) sự ô nhiễm

polluted (adj) ô nhiễm

polluted (v) làm ô nhiễm

unpolluted (n) không ô nhiễm

Vị trí cần điền là một tính từ vì trước đó là động từ tobe

=>The air in Hanoi is very polluted.

Tạm dịch: Không khí ở Hà Nội rất ô nhiễm.

Đáp án cần chọn là: B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!