Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.You shouldn’t ____ late for school. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

You shouldn’t ____ late for school.

Bạn đang xem: Choose the best answer.You shouldn’t ____ late for school. |

Xem lời giải

Trả lời:

Cấu trúc khuyên ai không nên làm gì: S+shouldn’t+V_infi

Đáp án: You shouldn’t be late for school.

Tạm dịch: Bạn không nên đi học muộn.

Đáp án cần chọn là: A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!