Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.You can go to my house to borrow books tonight ______ I will bring them for you tomorrow. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

You can go to my house to borrow books tonight ______ I will bring them for you tomorrow.

Bạn đang xem: Choose the best answer.You can go to my house to borrow books tonight ______ I will bring them for you tomorrow. |

Xem lời giải

Trả lời:

and: và                    

or: hoặc                

but: nhưng               

so: vì vậy

Ta thấy 2 mệnh đề có ý nghĩa lựa chọn không cái này thì cái kia =>dùng “or”

=>  You can go to my house to borrow books tonight or I will bring them for you tomorrow.

Tạm dịch: Bạn có thể đến nhà tôi để mượn sách tối nay hoặc tôi sẽ mang chúng cho bạn vào ngày mai.

Đáp án cần chọn là: B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!