Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.You can go to my house to borrow books tonight ______ I will bring them for you tomorrow. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

You can go to my house to borrow books tonight ______ I will bring them for you tomorrow.

Bạn đang xem: Choose the best answer.You can go to my house to borrow books tonight ______ I will bring them for you tomorrow. |

Xem lời giải

Trả lời:

and: và                    

or: hoặc                

but: nhưng               

so: vì vậy

Ta thấy 2 mệnh đề có ý nghĩa lựa chọn không cái này thì cái kia =>dùng “or”

=>  You can go to my house to borrow books tonight or I will bring them for you tomorrow.

Tạm dịch: Bạn có thể đến nhà tôi để mượn sách tối nay hoặc tôi sẽ mang chúng cho bạn vào ngày mai.

Đáp án cần chọn là: B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!