Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.You ____ in a dark room like this. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

You ____ in a dark room like this.

Bạn đang xem: Choose the best answer.You ____ in a dark room like this. |

Xem lời giải

Trả lời:

Cấu trúc khuyên ai không nên làm gì: S+shouldn’t+V_infi

Đáp án:  You shouldn’t study in a dark room like this.

Tạm dịch: Bạn không nên học trong một căn phòng tối như thế này.

Đáp án cần chọn là: C

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!