Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.We use a_______ to change the TV channels from a distance. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

We use a_______ to change the TV channels from a distance.

Bạn đang xem: Choose the best answer.We use a_______ to change the TV channels from a distance. |

Xem lời giải

Trả lời:

remote control: cái điều khiển (n)   

TV schedule: lịch phát chương trình TV  (n) 

newspaper: tờ báo  (n)        

volume button: nút điều chỉnh âm thanh  (n)

=>We use a remote control to change the TV channels from a distance. 

Tạm dịch: Chúng tôi sử dụng một điều khiển từ xa để thay đổi các kênh truyền hình từ xa.

Đáp án cần chọn là: A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!