Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.Watching TV much is not good for our eyes ______ it can make us short-sighted.A. but |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

Watching TV much is not good for our eyes ______ it can make us short-sighted.A. but

Bạn đang xem: Choose the best answer.Watching TV much is not good for our eyes ______ it can make us short-sighted.A. but |

Xem lời giải

Trả lời:

but: nhưng         

because: bởi vì       

so: vì vậy     

and: và 

Ta thấy vế sau là nguyên nhân dẫn đến hành động ở vế trước =>dùng “because”

=>  Watching TV much is not good for our eyes because it can make us short-sighted.  

Tạm dịch: Xem TV nhiều không tốt cho mắt vì nó có thể khiến chúng ta bị cận thị.

Đáp án cần chọn là: B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!