Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.Watching TV much is not good for our eyes ______ it can make us short-sighted.A. but |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

Watching TV much is not good for our eyes ______ it can make us short-sighted.A. but

Bạn đang xem: Choose the best answer.Watching TV much is not good for our eyes ______ it can make us short-sighted.A. but |

Xem lời giải

Trả lời:

but: nhưng         

because: bởi vì       

so: vì vậy     

and: và 

Ta thấy vế sau là nguyên nhân dẫn đến hành động ở vế trước =>dùng “because”

=>  Watching TV much is not good for our eyes because it can make us short-sighted.  

Tạm dịch: Xem TV nhiều không tốt cho mắt vì nó có thể khiến chúng ta bị cận thị.

Đáp án cần chọn là: B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!