Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.TV _____ can join in some game shows through telephone or by email. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

TV _____ can join in some game shows through telephone or by email.

Bạn đang xem: Choose the best answer.TV _____ can join in some game shows through telephone or by email. |

Xem lời giải

Trả lời:

weathermen: người dự báo thời thiết (n)     

people: mọi người (n)               

viewers: những người xem (n)     

newsreaders: người đọc tin tức (n)

=> TV viewers can join in some game shows through telephone or by email.

Tạm dịch: Khán giả truyền hình có thể tham gia một số chương trình trò chơi qua điện thoại hoặc qua email.

Đáp án cần chọn là: C

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!