Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.TV _____ can join in some game shows through telephone or by email. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

TV _____ can join in some game shows through telephone or by email.

Bạn đang xem: Choose the best answer.TV _____ can join in some game shows through telephone or by email. |

Xem lời giải

Trả lời:

weathermen: người dự báo thời thiết (n)     

people: mọi người (n)               

viewers: những người xem (n)     

newsreaders: người đọc tin tức (n)

=> TV viewers can join in some game shows through telephone or by email.

Tạm dịch: Khán giả truyền hình có thể tham gia một số chương trình trò chơi qua điện thoại hoặc qua email.

Đáp án cần chọn là: C

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!