Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer to complete the sentences.In our country, Vietnamese New Year (Tet holiday) is according to “lunar calendar”, not “solar calendar”. “Vietnamese New Year” is a very impo |

Câu hỏi:

Choose the best answer to complete the sentences.

In our country, Vietnamese New Year (Tet holiday) is according to “lunar calendar”, not “solar calendar”. “Vietnamese New Year” is a very important holiday for Vietnamese people. Everyone will (1) _____ a break during the Vietnamese New Year. It is a time for rest and refreshment. Most of the business, stores, even the schools close (2) _________ a time.

Bạn đang xem: Choose the best answer to complete the sentences.In our country, Vietnamese New Year (Tet holiday) is according to “lunar calendar”, not “solar calendar”. “Vietnamese New Year” is a very impo |

On the “New Year’s Eve”, each family will have “reunion dinner” with their family members. After the dinner, elders (parents, uncles, aunts, grandparents…etc) will give the “red envelope” (3) ________ the kids. There is “lucky money in the red envelopes.

We set off the “fireworks” and “firecrackers” during the Tet holiday. We also will hang the “Spring Couplet” on our doors. Some of the people are play “dragon dance” or “lion dance” to (4) __________ the Vietnamese New Year. Tet is the (5) ____________ festival in Vietnam.

Most of the business, stores, even the schools close _________ a time.

Xem lời giải

Trả lời:

Cụm từ: for a time: trong một khoảng thời gian

=>Most of the business, stores, even the schools close for a time.

Tạm dịch: Hầu hết các cơ sở kinh doanh, cửa hàng, thậm chí trường học đóng cửa một thời gian.

Đáp án cần chọn là: A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!