Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer to complete the sentence.You____ put the rubbish into the bin. |

Câu hỏi:

Choose the best answer to complete the sentence.

You____ put the rubbish into the bin.

Bạn đang xem: Choose the best answer to complete the sentence.You____ put the rubbish into the bin. |

Xem lời giải

Trả lời:

Chủ ngữ là you (bạn) không đi với has to =>loại C

Must: phải, được phép

Mustn’t: hàm ý bạn không được làm gì hoặc không có lựa chọn nào khác

Don’t have to: có nghĩa là không cần thiết, tức là bạn có “toàn quyền” quyết định xem có làm việc đó hay không. 

Đáp án: You must put the rubbish into the bin.

Tạm dịch: Bạn phải bỏ rác vào thùng.

Đáp án cần chọn là: A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!