Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer to complete the sentence.You____ put the rubbish into the bin. |

Câu hỏi:

Choose the best answer to complete the sentence.

You____ put the rubbish into the bin.

Bạn đang xem: Choose the best answer to complete the sentence.You____ put the rubbish into the bin. |

Xem lời giải

Trả lời:

Chủ ngữ là you (bạn) không đi với has to =>loại C

Must: phải, được phép

Mustn’t: hàm ý bạn không được làm gì hoặc không có lựa chọn nào khác

Don’t have to: có nghĩa là không cần thiết, tức là bạn có “toàn quyền” quyết định xem có làm việc đó hay không. 

Đáp án: You must put the rubbish into the bin.

Tạm dịch: Bạn phải bỏ rác vào thùng.

Đáp án cần chọn là: A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!