Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer to complete the sentence.You ________ speak on the mobile phone on an aeroplane. |

Câu hỏi:

Choose the best answer to complete the sentence.

You ________ speak on the mobile phone on an aeroplane.

Bạn đang xem: Choose the best answer to complete the sentence.You ________ speak on the mobile phone on an aeroplane. |

Xem lời giải

Trả lời:

Can: có thể

Must: phải, được phép

 Mustn’t: hàm ý bạn không được làm gì hoặc không có lựa chọn nào khác

Don’t have to: có nghĩa là không cần thiết, tức là bạn có “toàn quyền” quyết định xem có làm việc đó hay không. 

Quy tắc trên máy bay là không được gọi điện thoại =>dùng mustn’t

Đáp án: You mustn’t speak on the mobile phone on an aeroplane.

Tạm dịch: Bạn không được phép nói trên điện thoại di động trên máy bay.

Đáp án cần chọn là: C

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!