Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer to complete the sentence.You _______ across the road without looking around. |

Câu hỏi:

Choose the best answer to complete the sentence.

You _______ across the road without looking around.

Bạn đang xem: Choose the best answer to complete the sentence.You _______ across the road without looking around. |

Xem lời giải

Trả lời:

Can: có thể

Must: phải, được phép

 Mustn’t: hàm ý bạn không được làm gì hoặc không có lựa chọn nào khác

Don’t have to: có nghĩa là không cần thiết, tức là bạn có “toàn quyền” quyết định xem có làm việc đó hay không. 

Đáp án: You mustn’t across the road without looking around.

Tạm dịch: Bạn không được băng qua đường mà không nhìn xung quanh

Đáp án cần chọn là: B

>Câu 2:Choose the best answer to complete the sentence.>

This is the smoking room at this airport . You ______ smoke in this room.

A. must

B. mustn’t

C. can

D. don’t have to

Can: có thể

Must: phải, được phép

Mustn’t: hàm ý bạn không được làm gì hoặc không có lựa chọn nào khác

Don’t have to: có nghĩa là không cần thiết, tức là bạn có “toàn quyền” quyết định xem có làm việc đó hay không. 

Đáp án: This is the smoking room at this airport. You can smoke in this room.

Tạm dịch: Đây là phòng hút thuốc trong sân bay. Bạn có thể hút thuốc trong phòng.

Đáp án cần chọn là: C

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!