Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer to complete the sentence.You _____ pick up flowers in the school garden. |

Câu hỏi:

Choose the best answer to complete the sentence.

You _____ pick up flowers in the school garden.

Bạn đang xem: Choose the best answer to complete the sentence.You _____ pick up flowers in the school garden. |

Xem lời giải

Trả lời:

Must: phải, được phép

 Mustn’t: hàm ý bạn không được làm gì hoặc không có lựa chọn nào khác

Can’t: không thể

Should: nên

Đáp án: You mustn’t pick up flowers in the school garden.

Tạm dịch: Bạn không được nhặt hoa trong vườn trường.

Đáp án cần chọn là: B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!