Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer to complete the sentence.You _____ pick up flowers in the school garden. |

Câu hỏi:

Choose the best answer to complete the sentence.

You _____ pick up flowers in the school garden.

Bạn đang xem: Choose the best answer to complete the sentence.You _____ pick up flowers in the school garden. |

Xem lời giải

Trả lời:

Must: phải, được phép

 Mustn’t: hàm ý bạn không được làm gì hoặc không có lựa chọn nào khác

Can’t: không thể

Should: nên

Đáp án: You mustn’t pick up flowers in the school garden.

Tạm dịch: Bạn không được nhặt hoa trong vườn trường.

Đáp án cần chọn là: B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!