Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer to complete the sentence.Travelling on mountains is really dangerous, so you _____ go alone. |

Câu hỏi:

Choose the best answer to complete the sentence.

Travelling on mountains is really dangerous, so you _____ go alone.

Bạn đang xem: Choose the best answer to complete the sentence.Travelling on mountains is really dangerous, so you _____ go alone. |

Xem lời giải

Trả lời:

Must: phải, được phép

 Mustn’t: hàm ý bạn không được làm gì hoặc không có lựa chọn nào khác

Can’t: không thể

Should: nên

Đáp án: Travelling on mountains is really dangerous, so you mustn’t go alone.

Tạm dịch: Du lịch trên núi thực sự nguy hiểm, vì vậy bạn không được đi một mình.

Đáp án cần chọn là: D

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!