Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer to complete the sentence.This is the smoking room at this airport . You ______ smoke in this room. |

Câu hỏi:

Choose the best answer to complete the sentence.

This is the smoking room at this airport . You ______ smoke in this room.

Bạn đang xem: Choose the best answer to complete the sentence.This is the smoking room at this airport . You ______ smoke in this room. |

Xem lời giải

Trả lời:

Can: có thể

Must: phải, được phép

Mustn’t: hàm ý bạn không được làm gì hoặc không có lựa chọn nào khác

Don’t have to: có nghĩa là không cần thiết, tức là bạn có “toàn quyền” quyết định xem có làm việc đó hay không. 

Đáp án: This is the smoking room at this airport. You can smoke in this room

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!