Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer to complete the sentence.This is the smoking room at this airport . You ______ smoke in this room. |

Câu hỏi:

Choose the best answer to complete the sentence.

This is the smoking room at this airport . You ______ smoke in this room.

Bạn đang xem: Choose the best answer to complete the sentence.This is the smoking room at this airport . You ______ smoke in this room. |

Xem lời giải

Trả lời:

Can: có thể

Must: phải, được phép

Mustn’t: hàm ý bạn không được làm gì hoặc không có lựa chọn nào khác

Don’t have to: có nghĩa là không cần thiết, tức là bạn có “toàn quyền” quyết định xem có làm việc đó hay không. 

Đáp án: This is the smoking room at this airport. You can smoke in this room

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!