Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer to complete the sentence.I ______ watch TV late at night. My parents say I must go to bed early. |

Câu hỏi:

Choose the best answer to complete the sentence.

I ______ watch TV late at night. My parents say I must go to bed early.

Bạn đang xem: Choose the best answer to complete the sentence.I ______ watch TV late at night. My parents say I must go to bed early. |

Xem lời giải

Trả lời:

Must: phải, được phép

Can: có thể

Can’t: không thể

Don’t have to: có nghĩa là không cần thiết

Đáp án: I can’t watch TV late at night. My parents say I must go to bed early.

Tạm dịch: Tôi không thể xem TV vào đêm khuya. Bố mẹ tôi nói tôi phải đi ngủ sớm.

Đáp án cần chọn là: A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!