Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer to complete the sentence.I ______ watch TV late at night. My parents say I must go to bed early. |

Câu hỏi:

Choose the best answer to complete the sentence.

I ______ watch TV late at night. My parents say I must go to bed early.

Bạn đang xem: Choose the best answer to complete the sentence.I ______ watch TV late at night. My parents say I must go to bed early. |

Xem lời giải

Trả lời:

Must: phải, được phép

Can: có thể

Can’t: không thể

Don’t have to: có nghĩa là không cần thiết

Đáp án: I can’t watch TV late at night. My parents say I must go to bed early.

Tạm dịch: Tôi không thể xem TV vào đêm khuya. Bố mẹ tôi nói tôi phải đi ngủ sớm.

Đáp án cần chọn là: A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!