Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer to complete the sentence. (Em hãy lựa chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành câu)We always ______ our wedding anniversary by going out to dinner. |

Câu hỏi:

Choose the best answer to complete the sentence.  (Em hãy lựa chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành câu)

We always ______ our wedding anniversary by going out to dinner.

Bạn đang xem: Choose the best answer to complete the sentence. (Em hãy lựa chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành câu)We always ______ our wedding anniversary by going out to dinner. |

Xem lời giải

Trả lời:

Wish: ước (v)

Celebrate: kỉ niệm (v)

Decorate: trang trí (v)

Remote: xa xôi, hẻo lánh (adj)

=>We always celebrate our wedding anniversary by going out to dinner.

Tạm dịch: Chúng tôi luôn kỷ niệm ngày cưới bằng cách đi ăn tối.

Đáp án cần chọn là: B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!