Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer to complete the sentence. (Em hãy lựa chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành câu)I walk too much. I need to put ______ on my foot. |

Câu hỏi:

Choose the best answer to complete the sentence.  (Em hãy lựa chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành câu)

I walk too much. I need to put ______ on my foot.

Bạn đang xem: Choose the best answer to complete the sentence. (Em hãy lựa chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành câu)I walk too much. I need to put ______ on my foot. |

Xem lời giải

Trả lời:

walking boots: ủng đi bộ

gloves: găng tay

scissors: cây kéo

hat: mũ

=> I walk too much. I need to put walking boots on my foot.

Tạm dịch:

Tôi đi bộ quá nhiều. Tôi cần phải đi ủng đi bộ trên chân của tôi.

Đáp án cần chọn là: A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!