Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer to complete the passage.My name is Jordan and I am 14 years (1) ___________. I’m very fond of sports. But my favorite sport, as you can see, is basketball. I play baske |

Câu hỏi:

Choose the best answer to complete the passage.

My name is Jordan and I am 14 years (1) ___________. I’m very fond of sports. But my favorite sport, as you can see, is basketball. I play basketball (2) ____________school, at home, at the park, everywhere!

Bạn đang xem: Choose the best answer to complete the passage.My name is Jordan and I am 14 years (1) ___________. I’m very fond of sports. But my favorite sport, as you can see, is basketball. I play baske |

I have been playing basketball since I was eight and have always wanted to be a professional basketball (3) _________. I am a big fan of Shaquille O’Neal, in fact, he is my (4) __________player.

I’m in the school team and we train three days a week, on Mondays, Wednesdays and Fridays. We have matches every Sunday. From time to time, we have (5) __________with other schools and it is quite exciting. In my free time I like reading and playing computer games. I dream of one day having a successful career as a professional basketball player!

I have been playing basketball since I was eight and have always wanted to be a professional basketball (3) ______.

Xem lời giải

Trả lời:

singer (n) ca sĩ

player (n) người chơi

writer (n) nhà văn

actor (n) diễn viên

Cụm từ: basketball player: vận động viên bóng rổ

=>I have been playing basketball since I was eight and have always wanted to be a professional basketball (3) player.

Tạm dịch: Tôi đã chơi bóng rổ từ khi lên tám và luôn muốn trở thành một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp.

Đáp án cần chọn là: B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!