Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer to complete the passage.Baseball is America’s national sport! It is played with long wooden bats and a small, hard ball, by 2 teams of nine players, who are frequently |

Câu hỏi:

Choose the best answer to complete the passage.

Baseball is America’s national sport! It is played with long wooden bats and a small, hard ball, by 2 teams of nine players, who are frequently replaced (1) _________the game. On the whole, there are usually 25 members on a team. Each player (2) _________to hit the ball and then run around the four bases before the other team can return the ball.

Bạn đang xem: Choose the best answer to complete the passage.Baseball is America’s national sport! It is played with long wooden bats and a small, hard ball, by 2 teams of nine players, who are frequently |

Players do not have to be very tall or strong, but they must run (3) _______. The goal of the game is to score as many runs” as possible. The most exciting play is when the batter (the player in the centre of the diamond -home plate) hits a ball very far and goes round all the bases without (4) ______for a home run.  Although many people think baseball is too slow, most American families find it (5) __________.

The most exciting play is when the batter (the player in the centre of the diamond -home plate) hits a ball very far and goes round all the bases without (4) ________for a home run.  

Xem lời giải

Trả lời:

Sau giới từ, động từ luôn chia ở dạng Ving

=>The most exciting play is when the batter (the player in the centre of the diamond -home plate) hits a ball very far and goes round all the bases without (4) stopping for a home run.  

Tạm dịch: Trò chơi thú vị nhất là khi người đánh bóng (người chơi ở trung tâm của tấm kim cương-nhà) đánh một quả bóng rất xa và đi vòng qua tất cả các căn cứ mà không dừng lại để chạy về nhà.

Đáp án cần chọn là: B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!