Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer to complete the passage.Baseball is America’s national sport! It is played with long wooden bats and a small, hard ball, by 2 teams of nine players, who are frequently |

Câu hỏi:

Choose the best answer to complete the passage.

Baseball is America’s national sport! It is played with long wooden bats and a small, hard ball, by 2 teams of nine players, who are frequently replaced (1) _________the game. On the whole, there are usually 25 members on a team. Each player (2) _________to hit the ball and then run around the four bases before the other team can return the ball.

Bạn đang xem: Choose the best answer to complete the passage.Baseball is America’s national sport! It is played with long wooden bats and a small, hard ball, by 2 teams of nine players, who are frequently |

Players do not have to be very tall or strong, but they must run (3) _______. The goal of the game is to score as many runs” as possible. The most exciting play is when the batter (the player in the centre of the diamond -home plate) hits a ball very far and goes round all the bases without (4) ______for a home run.  Although many people think baseball is too slow, most American families find it (5) __________.

The most exciting play is when the batter (the player in the centre of the diamond -home plate) hits a ball very far and goes round all the bases without (4) ________for a home run.  

Xem lời giải

Trả lời:

Sau giới từ, động từ luôn chia ở dạng Ving

=>The most exciting play is when the batter (the player in the centre of the diamond -home plate) hits a ball very far and goes round all the bases without (4) stopping for a home run.  

Tạm dịch: Trò chơi thú vị nhất là khi người đánh bóng (người chơi ở trung tâm của tấm kim cương-nhà) đánh một quả bóng rất xa và đi vòng qua tất cả các căn cứ mà không dừng lại để chạy về nhà.

Đáp án cần chọn là: B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!