Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.The program can both __________ and entertain young audiences. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

The program can both __________ and entertain young audiences.

Bạn đang xem: Choose the best answer.The program can both __________ and entertain young audiences. |

Xem lời giải

Trả lời:

educated: có học thức  (adj)         

education: giáo dục  (n)         

educational: mang tính giáo dục    (adj)   

educate: giáo dục (v)

Từ nối and (và) dùng để nối 2 từ có cùng chức năng, cấu tạo hoặc loại từ =>từ cần điền là một động từ =>chọn D

=> The program can both educate and entertain young audiences.   

Tạm dịch: Chương trình có thể vừa giáo dục vừa giải trí cho khán giả trẻ.

Đáp án cần chọn là: D

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!