Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.Televisions keep children from _______ part in outdoor activities. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

Televisions keep children from _______ part in outdoor activities.

Bạn đang xem: Choose the best answer.Televisions keep children from _______ part in outdoor activities. |

Xem lời giải

Trả lời:

Cụm từ: take part in (tham gia vào),

keep sb from + V_ing (ngăn ai làm gì)

=>Televisions keep children from taking part in outdoor activities.   

Tạm dịch: Ti vi ngăn trẻ em tham gia các hoạt động ngoài trời.

Đáp án cần chọn là: C

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!