Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.Televisions keep children from _______ part in outdoor activities. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

Televisions keep children from _______ part in outdoor activities.

Bạn đang xem: Choose the best answer.Televisions keep children from _______ part in outdoor activities. |

Xem lời giải

Trả lời:

Cụm từ: take part in (tham gia vào),

keep sb from + V_ing (ngăn ai làm gì)

=>Televisions keep children from taking part in outdoor activities.   

Tạm dịch: Ti vi ngăn trẻ em tham gia các hoạt động ngoài trời.

Đáp án cần chọn là: C

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!