Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.Please _________ your book. Now we move to listening skill. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

Please _________ your book. Now we move to listening skill.  

Bạn đang xem: Choose the best answer.Please _________ your book. Now we move to listening skill. |

Xem lời giải

Trả lời:

open (v): mở

close (v): đóng

Sau Please ta dùng động từ ở dạng nguyên thể =>open

=>Please open your book. Now we move to listening skill.  

Tạm dịch: Hãy mở sách của bạn ra. Bây giờ chúng ta chuyển sang kỹ năng nghe.

Đáp án cần chọn là: A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!