Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.My brother can’t swim ______ he is afraid of water. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

My brother can’t swim ______ he is afraid of water.

Bạn đang xem: Choose the best answer.My brother can’t swim ______ he is afraid of water. |

Xem lời giải

Trả lời:

because: bởi vì                

and: và       

but: nhưng              

so: vì vậy

Ta thấy vế sau là nguyên nhân dẫn đến hành động ở vế trước =>dùng “because”

=>  My brother can’t swim  because he is afraid of water.  

Tạm dịch: Anh tôi không biết bơi vì anh ấy sợ nước.

Đáp án cần chọn là: A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!