Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.My brother can’t swim ______ he is afraid of water. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

My brother can’t swim ______ he is afraid of water.

Bạn đang xem: Choose the best answer.My brother can’t swim ______ he is afraid of water. |

Xem lời giải

Trả lời:

because: bởi vì                

and: và       

but: nhưng              

so: vì vậy

Ta thấy vế sau là nguyên nhân dẫn đến hành động ở vế trước =>dùng “because”

=>  My brother can’t swim  because he is afraid of water.  

Tạm dịch: Anh tôi không biết bơi vì anh ấy sợ nước.

Đáp án cần chọn là: A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!