Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.Mr. Smith is ___old customer and ___honest man.A. an-the |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

Mr. Smith is ___old customer and ___honest man.

Bạn đang xem: Choose the best answer.Mr. Smith is ___old customer and ___honest man.A. an-the |

Xem lời giải

Trả lời:

“old customer” và “honest man” là các cụm danh từ chưa được xác định cụ thể trong câu và bắt đầu bằng một nguyên âm =>ta dùng “an”

=> Mr. Smith is an old customer and an honest man.

Tạm dịch: Ông Smith là một khách hàng cũ và một người đàn ông trung thực.

Đáp án cần chọn là: C

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!