Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.Marathon is considered a/an ______ sport. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

Marathon is considered a/an ______ sport.

Bạn đang xem: Choose the best answer.Marathon is considered a/an ______ sport. |

Xem lời giải

Trả lời:

team (n): đội, nhóm

individual (adj): cá nhân

indoor (adj): trong nhà

sporting (adj): (thuộc) thể thao

=>Marathon is considered an individual sport.

Tạm dịch: Marathon được coi là một môn thể thao cá nhân.

Đáp án cần chọn là: B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!