Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.Marathon is considered a/an ______ sport. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

Marathon is considered a/an ______ sport.

Bạn đang xem: Choose the best answer.Marathon is considered a/an ______ sport. |

Xem lời giải

Trả lời:

team (n): đội, nhóm

individual (adj): cá nhân

indoor (adj): trong nhà

sporting (adj): (thuộc) thể thao

=>Marathon is considered an individual sport.

Tạm dịch: Marathon được coi là một môn thể thao cá nhân.

Đáp án cần chọn là: B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!