Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.Jerry is a(n) clever little mouse. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

Jerry is a(n) clever little mouse.

Bạn đang xem: Choose the best answer.Jerry is a(n) clever little mouse. |

Xem lời giải

Trả lời:

small (adj): nhỏ                       

special (Adj): đặc biệt 

 intelligent (adj) = clever (thông minh)   

main (adj): chính             

=>  Jerry is a(n) clever little mouse. 

Tạm dịch: Jerry là một con chuột nhỏ thông minh (n)

Đáp án cần chọn là: C

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!