Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.Jerry is a(n) clever little mouse. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

Jerry is a(n) clever little mouse.

Bạn đang xem: Choose the best answer.Jerry is a(n) clever little mouse. |

Xem lời giải

Trả lời:

small (adj): nhỏ                       

special (Adj): đặc biệt 

 intelligent (adj) = clever (thông minh)   

main (adj): chính             

=>  Jerry is a(n) clever little mouse. 

Tạm dịch: Jerry là một con chuột nhỏ thông minh (n)

Đáp án cần chọn là: C

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!