Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.I don’t have ______ oranges, but I have _____ apples. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

I don’t have ______ oranges, but I have _____ apples.

Bạn đang xem: Choose the best answer.I don’t have ______ oranges, but I have _____ apples. |

Xem lời giải

Trả lời:

some: một ít (đứng trước danh từ đếm được số nhiều và ước danh từ không đếm được)

any: bất kỳ, nào (đứng trước danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được)

=> I don’t have any oranges, but I have some apples.

Tạm dịch: Tôi không có quả cam nào, nhưng tôi có một vài quả táo.

Đáp án cần chọn là: C

Choose the best answer.

– What would you like? – ___________.

A. I like some apple juice.

B. I’d like some apple juice.

C. I’d like any apple juice.

D. I’d like an apple juice.

some: một ít, một vài (đứng trước danh từ không đếm được và danh từ đếm được số nhiều)

juice là danh từ không đếm được =>ta dùng some

=> – What would you like? – I’d like some apple juice 

Tạm dịch: – Bạn muốn dùng gì? – Tôi muốn một ít nước táo.

Đáp án cần chọn là: B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!