Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.I don’t have ______ oranges, but I have _____ apples. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

I don’t have ______ oranges, but I have _____ apples.

Bạn đang xem: Choose the best answer.I don’t have ______ oranges, but I have _____ apples. |

Xem lời giải

Trả lời:

some: một ít (đứng trước danh từ đếm được số nhiều và ước danh từ không đếm được)

any: bất kỳ, nào (đứng trước danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được)

=> I don’t have any oranges, but I have some apples.

Tạm dịch: Tôi không có quả cam nào, nhưng tôi có một vài quả táo.

Đáp án cần chọn là: C

Choose the best answer.

– What would you like? – ___________.

A. I like some apple juice.

B. I’d like some apple juice.

C. I’d like any apple juice.

D. I’d like an apple juice.

some: một ít, một vài (đứng trước danh từ không đếm được và danh từ đếm được số nhiều)

juice là danh từ không đếm được =>ta dùng some

=> – What would you like? – I’d like some apple juice 

Tạm dịch: – Bạn muốn dùng gì? – Tôi muốn một ít nước táo.

Đáp án cần chọn là: B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!