Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.Henry can play the guitar _______ the harmonica at the same time. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

Henry can play the guitar _______ the harmonica at the same time.

Bạn đang xem: Choose the best answer.Henry can play the guitar _______ the harmonica at the same time. |

Xem lời giải

Trả lời:

because: bởi vì                           

but: nhưng                   

and: và                                   

or: hoặc

Trong trường hợp này ta cần một từ nối giữa 2 từ cùng loại (danh từ) và cùng vai trò trong câu =>dùng “and”

=>  Henry can play the guitar and the harmonica at the same time.

Tạm dịch: Henry có thể chơi guitar và hòa âm cùng một lúc.

Đáp án cần chọn là: C

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!