Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.Henry can play the guitar _______ the harmonica at the same time. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

Henry can play the guitar _______ the harmonica at the same time.

Bạn đang xem: Choose the best answer.Henry can play the guitar _______ the harmonica at the same time. |

Xem lời giải

Trả lời:

because: bởi vì                           

but: nhưng                   

and: và                                   

or: hoặc

Trong trường hợp này ta cần một từ nối giữa 2 từ cùng loại (danh từ) và cùng vai trò trong câu =>dùng “and”

=>  Henry can play the guitar and the harmonica at the same time.

Tạm dịch: Henry có thể chơi guitar và hòa âm cùng một lúc.

Đáp án cần chọn là: C

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!