Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.He wants to get high marks in the final exam, _______ he is trying his best. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

He wants to get high marks in the final exam, _______ he is trying his best.

Bạn đang xem: Choose the best answer.He wants to get high marks in the final exam, _______ he is trying his best. |

Xem lời giải

Trả lời:

But: Nhưng

So: Vì vậy

And: Và

Because: Bởi vì

Ta thấy hành động ở vế sau là kết quả của vế trước =>dùng “so”

=> He wants to get high marks in the final exam, so he is trying his best.

Tạm dịch: Anh ấy muốn đạt điểm cao trong kỳ thi cuối cùng, vì vậy anh ấy đang cố gắng hết sức.

Đáp án cần chọn là: B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!