Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.He wants to get high marks in the final exam, _______ he is trying his best. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

He wants to get high marks in the final exam, _______ he is trying his best.

Bạn đang xem: Choose the best answer.He wants to get high marks in the final exam, _______ he is trying his best. |

Xem lời giải

Trả lời:

But: Nhưng

So: Vì vậy

And: Và

Because: Bởi vì

Ta thấy hành động ở vế sau là kết quả của vế trước =>dùng “so”

=> He wants to get high marks in the final exam, so he is trying his best.

Tạm dịch: Anh ấy muốn đạt điểm cao trong kỳ thi cuối cùng, vì vậy anh ấy đang cố gắng hết sức.

Đáp án cần chọn là: B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!