Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.He stayed up late to watch the football match last night, ______ he went to school late this morning. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

He stayed up late to watch the football match last night, ______ he went to school late this morning.

Bạn đang xem: Choose the best answer.He stayed up late to watch the football match last night, ______ he went to school late this morning. |

Xem lời giải

Trả lời:

or: hoặc                          

and: và              

but: nhưng              

so: vì vậy 

Ta thấy hành động ở vế sau là kết quả của vế trước =>dùng “so”

=> He stayed up late to watch the football match last night, so he went to school late this morning. 

Tạm dịch: Anh thức khuya để xem trận bóng đá tối qua, vì vậy anh đi học muộn vào sáng nay.

Đáp án cần chọn là: D

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!