Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.He likes travelling ______ discovering the world. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

He likes travelling ______ discovering the world.

Bạn đang xem: Choose the best answer.He likes travelling ______ discovering the world. |

Xem lời giải

Trả lời:

and: và                                     

so: vì vậy                           

but: nhưng                            

because: bởi vì

Trong trường hợp này ta cần một từ nối giữa 2 từ cùng loại (động từ), cùng dạng (V_ing) và cùng vai trò trong câu =>dùng “and”

=>He likes travelling and discovering the world.   

Tạm dịch: Anh ấy thích đi du lịch và khám phá thế giới.

Đáp án cần chọn là: A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!