Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.He likes travelling ______ discovering the world. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

He likes travelling ______ discovering the world.

Bạn đang xem: Choose the best answer.He likes travelling ______ discovering the world. |

Xem lời giải

Trả lời:

and: và                                     

so: vì vậy                           

but: nhưng                            

because: bởi vì

Trong trường hợp này ta cần một từ nối giữa 2 từ cùng loại (động từ), cùng dạng (V_ing) và cùng vai trò trong câu =>dùng “and”

=>He likes travelling and discovering the world.   

Tạm dịch: Anh ấy thích đi du lịch và khám phá thế giới.

Đáp án cần chọn là: A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!