Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.Don’t _________ late for school. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

Don’t _________ late for school.  

Bạn đang xem: Choose the best answer.Don’t _________ late for school. |

Xem lời giải

Trả lời:

Sau trợ động từ don’t ta dùng động từ ở dạng nguyên thể =>be

=>Don’t be late for school.  

Tạm dịch: Đừng đi học muộn.

Đáp án cần chọn là: B

Choose the best answer.

Please _________ more loudly.  

A. talk

B. do talk

C. Both A and B are correct

D. None are correct

Sau Please ta dùng động từ ở dạng nguyên thể =>talk

Ngoài ra dạng nhấn mạnh của câu điều kiện là Do + V

=>Please talk more loudly.

Please do talk more loudly

Tạm dịch: Hãy nói to hơn.

Đáp án cần chọn là: C

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!