Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.Don’t _________ late for school. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

Don’t _________ late for school.  

Bạn đang xem: Choose the best answer.Don’t _________ late for school. |

Xem lời giải

Trả lời:

Sau trợ động từ don’t ta dùng động từ ở dạng nguyên thể =>be

=>Don’t be late for school.  

Tạm dịch: Đừng đi học muộn.

Đáp án cần chọn là: B

Choose the best answer.

Please _________ more loudly.  

A. talk

B. do talk

C. Both A and B are correct

D. None are correct

Sau Please ta dùng động từ ở dạng nguyên thể =>talk

Ngoài ra dạng nhấn mạnh của câu điều kiện là Do + V

=>Please talk more loudly.

Please do talk more loudly

Tạm dịch: Hãy nói to hơn.

Đáp án cần chọn là: C

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!