Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.A comedian is a person who makes people laugh by telling jokes ______ funny stories. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

A comedian is a person who makes people laugh by telling jokes ______ funny stories.

Bạn đang xem: Choose the best answer.A comedian is a person who makes people laugh by telling jokes ______ funny stories. |

Xem lời giải

Trả lời:

so: vì vậy                         

when: khi                       

although: mặc dù             

and: và  

Trong trường hợp này ta cần một từ nối giữa 2 từ cùng loại (tính từ) và cùng vai trò trong câu =>dùng “and”

=> A comedian is a person who makes people laugh by telling jokes and funny stories. 

Tạm dịch: Một diễn viên hài là một người khiến mọi người cười bằng cách kể chuyện cười và những câu chuyện hài hước. 

Đáp án cần chọn là: D

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!