Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.A: _________ have we watched this programme?B: About one year. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

A: _________ have we watched this programme?

Bạn đang xem: Choose the best answer.A: _________ have we watched this programme?B: About one year. |

B: About one year.

Xem lời giải

Trả lời:

How many+danh từ đếm được số nhiều: Bao nhiêu           

How much+danh từ không đếm được: Bao nhiêu               

How long: bao lâu (thời gian thực hiện hành động)           

How often: Bao lâu (hỏi về tần suất của hành động)

=>   A: How long have we watched this programme?

B: About one year.

Tạm dịch:

A: Chúng tôi đã xem chương trình này bao lâu rồi? 

B: Khoảng một năm.

Đáp án cần chọn là: C

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!