Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.A: _________ do people like watching game shows?B: Because they are educational and entertaining.A. When |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

A: _________ do people like watching game shows?

Bạn đang xem: Choose the best answer.A: _________ do people like watching game shows?B: Because they are educational and entertaining.A. When |

B: Because they are educational and entertaining.A. When

Xem lời giải

Trả lời:

When: Khi nào                                 

Where: Ở đâu                     

Why: Tại sao                      

How: Như thế nào

=>A: Why do people like watching game shows?

B: Because they are educational and entertaining.  

Tạm dịch: A: Tại sao mọi người thích xem các  trò chơi truyền hình? 

B: Bởi vì chúng mang tính giáo dục và giải trí.

Đáp án cần chọn là: C

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!