Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.A: _________ do people like watching game shows?B: Because they are educational and entertaining.A. When |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

A: _________ do people like watching game shows?

Bạn đang xem: Choose the best answer.A: _________ do people like watching game shows?B: Because they are educational and entertaining.A. When |

B: Because they are educational and entertaining.A. When

Xem lời giải

Trả lời:

When: Khi nào                                 

Where: Ở đâu                     

Why: Tại sao                      

How: Như thế nào

=>A: Why do people like watching game shows?

B: Because they are educational and entertaining.  

Tạm dịch: A: Tại sao mọi người thích xem các  trò chơi truyền hình? 

B: Bởi vì chúng mang tính giáo dục và giải trí.

Đáp án cần chọn là: C

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!