Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer._________ your music, please. It’s a little noisy. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

_________ your music, please. It’s a little noisy.

Bạn đang xem: Choose the best answer._________ your music, please. It’s a little noisy. |

Xem lời giải

Trả lời:

turn on: bật lên

turn off: tắt đi

turn up: bật to lên

turn down: bật nhỏ đi

=> Turn down your music, please. It’s a little noisy.

Tạm dịch: Xin hãy bật nhỏ nhạc đi. Nó hơi ồn ào.

Đáp án cần chọn là: D

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!