Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer._________ your music, please. It’s a little noisy. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

_________ your music, please. It’s a little noisy.

Bạn đang xem: Choose the best answer._________ your music, please. It’s a little noisy. |

Xem lời giải

Trả lời:

turn on: bật lên

turn off: tắt đi

turn up: bật to lên

turn down: bật nhỏ đi

=> Turn down your music, please. It’s a little noisy.

Tạm dịch: Xin hãy bật nhỏ nhạc đi. Nó hơi ồn ào.

Đáp án cần chọn là: D

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!