Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer._________ Minh likes sport programmes, he watches this animal programme with his family. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

_________ Minh likes sport programmes, he watches this animal programme with his family.

Bạn đang xem: Choose the best answer._________ Minh likes sport programmes, he watches this animal programme with his family. |

Xem lời giải

Trả lời:

Because: Bởi vì                       

Although: Mặc dù              

When: Khi                      

But: Nhưng

Ta thấy hai vế câu có nghĩa đối lập nhau =>dùng “but” hoặc “although”, nhưng ta không dùng “but” trong trường hợp này vì “but” không được dùng trong vế đầu của câu có 2 mệnh đề.

=>  Although Minh likes sport programmes, he watches this animal programme with his family.  

Tạm dịch: Mặc dù Minh thích các chương trình thể thao, anh ấy xem chương trình động vật này cùng gia đình.

Đáp án cần chọn là: B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!