Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.________ she knows that watching too much TV is a bad habit, she watches less TV than she did before. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

________ she knows that watching too much TV is a bad habit, she watches less TV than she did before.

Bạn đang xem: Choose the best answer.________ she knows that watching too much TV is a bad habit, she watches less TV than she did before. |

Xem lời giải

Trả lời:

Or: Hoặc                      

So: Vì vậy               

Because: Bởi vì           

Although: Mặc dù 

Ta thấy vế trước là nguyên nhân dẫn đến hành động ở vế sau =>dùng “because”

=> Because she knows that watching too much TV is a bad habit, she watches less TV than she did before

Tạm dịch: Bởi vì cô ấy biết rằng xem TV quá nhiều là một thói quen xấu, cô ấy xem TV ít hơn trước đây.

Đáp án cần chọn là: C

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!