Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.________ she knows that watching too much TV is a bad habit, she watches less TV than she did before. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

________ she knows that watching too much TV is a bad habit, she watches less TV than she did before.

Bạn đang xem: Choose the best answer.________ she knows that watching too much TV is a bad habit, she watches less TV than she did before. |

Xem lời giải

Trả lời:

Or: Hoặc                      

So: Vì vậy               

Because: Bởi vì           

Although: Mặc dù 

Ta thấy vế trước là nguyên nhân dẫn đến hành động ở vế sau =>dùng “because”

=> Because she knows that watching too much TV is a bad habit, she watches less TV than she did before

Tạm dịch: Bởi vì cô ấy biết rằng xem TV quá nhiều là một thói quen xấu, cô ấy xem TV ít hơn trước đây.

Đáp án cần chọn là: C

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!